Türkçe

Güzel dilimizi Türkçeyi doğru öğrenip doğru kullanmanız gerekiyor. Türkçeyi en iyi şekilde öğrenmenizi sağlayan konu anlatımları, Türkçe ders notları, Türkçe ödev konuları ve daha fazlası burada…

İmge Nedir? Nasıl Bulunur? İmge: En kısa tabirle, gerçekleşmesi özlenen ve zihinde tasarlanan şey, hayal demektir. Daha uzun tabir ile, daha duygulu ve canlı bir şekilde bir varlığı, kavramı ve durumu anlatmak için onu başka şekiller içinde tasarlamaktır. Sanatçı kendi izlenimlerine göre...
Konularına Göre Şiirler Şiirler konularına göre birbirinden ayrılır. Şiirde işlenen konuya göre hangi tür şiir olduğuna karar verilir. Konularına göre şiir türleri 5'e ayrılır. Bunlar; Lirik Şiir Epik Şiir Satirik Şiir Didaktik Şiir Pastoral Şiir Şimdi konularına göre şiir türlerini kısaca...
Kafiye Nedir? Kafiye (Uyak): Şiirdeki dizeler arasındaki farklı anlam ve görevdeki sesler ile kelimelerin benzerliğine kafiye yada uyak denir. Genellikle kelimelerin köklerinde ve dize sonlarında kafiye aranır. Kafiye de şiirdeki ahenk unsurlarından biridir. Kafiyeler genellikle tek ses yada daha fazla sesin benzerliğine...
Şiirin ahenk unsurlarından birisi de ölçü yani vezindir. Türk şiirinde ise 3 tür ölçü kullanıldığını görmekteyiz. Bunlar; Hece ölçüsü, Aruz ölçüsü, Serbest ölçü. Şimdi bu ölçü türlerinin ne olduğuna ve şiirde nasıl belirlendiğine göz atalım. Hece Ölçüsü Nedir? Hece Ölçüsü: Şiirde bulunan...
Şiirde Ahenk Şiirde seslerin kulağa hoş ve güzel gelmesini sağlayan özellik şiirin ahengidir. Şiirde ahengi sağlayan bir çok unsur vardır. Şiirde ahengi sağlayan 8 özellik vardır. Bu özellikler şöyledir; Ölçü (Vezin) Redif Kafiye (Uyak) Asonans Aliterasyon Nakarat Kelime ve Kelime...
Şair Nedir? Şair: Şiir yazan yada şiir söyleyen kişiye şair denir. Şair kelimesinin eş anlamlısı da ozandır. Şair kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Şairler yazdıkları şiirlere genellikle kendi duygu ve düşüncelerini de katarlar. Daha detaylı bir şekilde şairin tanıtımını yapmak gerekirse;...
Nazım Biçimi Nedir? Nazım Biçimi: Şiirin ölçüsü ve uyak örgüsüne göre nazım biriminin kazandığı biçimsel özelliklere nazım biçimi denir. Nazım biçimi bulunurken şiirin şekline ait özellikler (nazım birimi, kafiye düzeni, ölçü vb.) dikkate alınır. Nazım biçimleri Türk şiirinin her döneminde kullanılmıştır. Halk...
Nazım Birimi Nedir? Nazım Birimi: Bir şiirdeki kümelenmiş biçimdeki dizelere nazım birimi denir. Nazım birimini oluşturan unsurlar vardır. Şiirdeki dize gruplarında bulunan dize sayısına göre nazım birimi adlandırılır. Nazım birimini oluşturan ögeler nazım şeklinin belirlenmesinde kullanılır. Ayrıca bkz: Şiir Nedir? Şiir Özellikleri...
Şiir Nedir? Şiir: Ritimli sözler, zengin imgelerle ve seslerin uyumlu kullanımı ile ortaya çıkan, edebî anlatım biçimine şiir denir. Kısaca şiir, zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebî türdür. Şiirin aynı zamanda manzume, nazım ve koşuk olarak da bilinir. İmge: Kişinin...
Hikâye Yazma Aşamaları Kısaca gerçek ya da gerçek olmayan olayları anlatan kısa edebî türe hikaye ya da öykü denir. Hikayenin bölümleri serim, düğüm ve çözüm olmak üzere 3 bölümdür. Hikayenin yapı unsurları ise kişiler, olay örgüsü, mekân (yer) ve zamandır....

Popüler Yazılar

Bilgeniz.com