Gerçek Sayılar Kümesinde Toplama İşleminin Özellikleri Gerek sayılar kümesinde toplama işlemi yapılırken 5 kuraldan ya da özellikten bahsedebiliriz. Bunlar şöyledir; Kapalılık ÖzelliğiDeğişme ÖzelliğiBirleşme ÖzelliğiEtkisiz Eleman ÖzelliğiTers Eleman Özelliği Şimdi bütün bu özellikleri tek tek açıklayalım. Kapalılık Özelliği Her a, b ∈ R için a + b ∈ R dir. Bu özelliğe toplama işleminin kapalılık özelliği denir.2 ve 6 gerçek sayılardır ve bu iki...
Venn Şeması: Sayı kümeleri arasında N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R bağıntısı vardır ve Q ∪ Ql = R dir. Bu bağıntıyı gösteren şemaya ise Venn şeması denir. Daha basit bir tanım ile küme içerisinde her eleman bir nokta ile gösterilip noktanın yanına elemanın adının yazılarak gösterilmesine Venn Şeması ile gösterim denir. Sayı Doğrusunda Köklü Sayıları Gösterme Sayı doğrusu gerçek...
Doğal Sayılar Kümesi {0, 1, 2, 3, 4, 5, …} kümesine doğal sayılar kümesi denir. Doğal sayılar kümesi “N” simgesi ile gösterilir.N={0, 1, 2, 3, 4, 5, …} kümesinde yer alan her bir elemana doğal sayı denir. Tam Sayılar Kümesi {…-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, …} kümesine tam sayılar kümesi denir. Tam sayılar kümesi “...
Tanzimat Döneminde Türk edebiyatına giren batılı tarzda “hikâye“, Millî Edebiyat Döneminde günümüzdeki olgunluğuna erişmiştir. Millî Edebiyat Dönemi 1911'de başlayıp ile 1923’e kadar devam etmiştir. 1911 yılında Ömer Seyfettin ve arkadaşlarının Selanik’te çıkardıkları Genç Kalemler dergisiyle başlayıp 1923’te Cumhuriyet’in kurulmasına kadar devam etmiştir. Millî Edebiyat Dönemi edebiyatının temelinde Türk dilinin sadeleştirilmesi çalışmaları yatar. Tanzimat Dönemi Hikâyeciliği'nin ağır dili bu dönemde...
Tanzimat Dönemi Hikâyeleri Hikâye türü Türk edebiyatına batıdaki anlamıyla Tanzimat Dönemi'nde girmiştir. Ancak bundan önce Divan edebiyatının halk hikâyeleri vardı ve Avrupa'daki hikâyeden farklıydı. Batının hikayeleri bizim edebiyatımıza ilk olarak çeviriler ile girmiştir. Daha sonraları batının hikayelerini taklit etmiş ve daha sonraları günümüzdeki kimliğine kavuşmayı başarmıştır. Avrupa türünde hikaye hayatımıza girince, önceleri roman ile hikaye birlikte değerlendirilirken bundan böyle hikaye ayrı...
Halk Hikâyeleri Nedir? Hikâye: Kısaca yaşanmış ya da yaşanabilir olayları anlatan düz yazı türüdür. Halk Hikâyeleri: Gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı, kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılan ve geleneksel bir içeriği olan uzun soluklu anlatım türüdür. Halk hikâyeleri, destanların zaman içerisinde biçim ve öz değişikliğine uğramasıyla oluşan ürünlerdir. Bu halk hikâyelerini destanlardan ayıran en önemli özellik ise olağanüstü unsurlar...
Mesnevi Nedir? Mesnevi: Her bir beyti diğer beyitlerden bağımsız ve aynı vezinde yazılan, kendi arasında kafiyeli nazım biçimine mesnevi denir. Mesnevi kelime anlamı ikileme demektir. Mesnevide her beytin mısraları ikişer ikişer kafiyelenir. Beyitlerin birbirinden bağımsız olması ise şairleri kafiye bulma derdinden kurtarmıştır. Aynı zamanda şairleri sayısı önceden belli birkaç beyit ile düşüncelerini ifade etme sıkıntısından kurtarmıştır. Böylece şairler binlerce beyit tutan...
Dede Korkut Hikâyeleri Nedir? Sözlü olarak ortaya çıkmış, destan özelliği taşıyan, Türkler arasında İslamiyet'ten önce doğup, Türklerin İslamiyet’i kabul etmesi ile İslami unsurlarla gelişen hikâyelerdir. Dede Korkut Hikâyeleri 12 hikayeden oluşur ve her hikayede aynı kahramanların maceraları anlatılır. Türk kültür tarihi açısından çok önemli hikayelerdir. Dede Korkut Hikâyeleri IX-XI. yüzyıllar arasında oluştuğu ve XV. yüzyılın sonunda yazıya geçirildiği görüşü hakimdir. Hikâyelerin...
Mute Savaşı Kısaca Mute savaşı kaç yılında oldu?: 629 yılının Eylül ayında yani hicretin 7. yılında meydana geldi.Mute savaşı nerede oldu?: Kudüs yakınlarındaki Mute meydanında yapıldığı için savaşa Mute Savaşı denilmiştir. Mute savaşını kim kazandı?: İslam kaynaklarına göre müslüman ordusu kazanmıştır yada geri çekilmiştir. Hristiyan kaynakları ise Bizansın kazandığını söyler.Mute savaşı kimler arasında oldu?: Doğu Roma İmparatorluğu yani Bizans ile...
Yağmur Suyu İçilir Mi? Dünyanın içme suyu kaynağının en büyük kısmını yağmur suları oluşturur. Ancak yağmur suyu da sanılanın aksine çok temiz olmayabilir. Hele bir de bulunduğunuz bölgede havayı kirleten fabrikalar var ise. Yağmur suyu yere düşmeden önce atmosferden geçer ve bulunduğunuz bölgenin atmosferi kirletici maddeler tarafından kirletilmiş ise bu kirli maddeler yağmur suyuna karışır. Bulunduğunuz bölgede Çernobil gibi radyoaktif...